پاهای این خروس ها در ویتنام به عنوان یک غذای گرانقیمت به فروش می رسد